Įgyvendinami projektai

Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos (toliau – Programa) paskirtis – nustatyti valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo projektų atrankos sąlygas, atrinktų projektų finansavimo ir įgyvendinimo reikalavimus. Programa susijusi su 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL 2012 L 315, p. 1), kurioje nustatoma bendra energijos vartojimo efektyvumo skatinimo Europos Sąjungoje priemonių sistema, siekiant užtikrinti, kad 2020 metais būtų pasiektas Europos Sąjungos valstybėse narėse 20 procentų energijos vartojimo efektyvumo tikslas ir sudarytos sąlygos toliau didinti energijos vartojimo efektyvumą, 5 straipsnio nuostatų, 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“, ir Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. XI-2375 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos patvirtinimo“, įgyvendinimu.

Šio modelio esmė – pasiekti kuo didesnį energijos sutaupymo efektą, nepatiriant didelių pradinių investicijų. Energetinių paslaugų sutartimi garantuojamas tam tikro lygio energijos sutaupymas pastate įdiegus energiją taupančias priemones.

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Kauno apskr. VPK) pagal Centrinės valdžios viešųjų pastatų modernizavimo priemonę iš ENEF fondo pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą programą, kurios tikslas – didinti energijos vartojimo viešiesiems pastatams šildyti ir apšviesti, efektyvumą, užtikrinti, kad veiksmingai būtų naudojamos LR valstybės lėšos, skiriamos viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumui didinti ir viešiesiems pastatams eksploatuoti, mažinti į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2), užtikrinti viešųjų pastatų infrastruktūros atitiktį higienos normos reikalavimams įgyvendina projektą Kauno apskr. VPK Kaišiadorių rajono policijos komisariato administraciniame pastate adresu, adresu Algirdo g. 16, Kaišiadorys.

Įgyvendinus energinį efektyvumą didinančias priemones pastate, pasiekta C energinio naudingumo klasė ir planuojama ne mažiau kaip 30 proc. sumažinti energijos suvartojimą pastate.

Projekto įgyvendinimo laikas – 15 kalendorinių metų. Bendra projekto vertė – 481 361 Eur.

Atnaujinimo data: 2023-11-14