PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro 
2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300
(Lietuvos policijos generalinio komisaro
2014 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 5-V-739 redakcija) 

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatai

I. Bendrosios nuostatos

 1. Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas yra teritorinė policijos įstaiga, įgyvendinanti policijos uždavinius ir vykdanti jai pavestas funkcijas Kauno apskrities Kauno miesto, Jonavos rajono, Kaišiadorių rajono, Kauno rajono, Kėdainių rajono savivaldybių teritorijose (Pakeista 2012 m. vasario 20 d. Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu Nr. 5-V-136; Žin., 2012, Nr. 24-1143).
 2. Vyriausiasis policijos komisariatas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos policijos veiklos ir kitais įstatymais, nacionaliniais bei tarptautiniais teisės aktais ir šiais nuostatais.
 3. Vyriausiąjį policijos komisariatą steigia, reorganizuoja ar likviduoja policijos generalinis komisaras įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
 4. Vyriausiasis policijos komisariatas yra atskaitingas policijos generaliniam komisarui, Kauno apskrities savivaldybių merams ir bendruomenei.
 5. Vyriausiasis policijos komisariatas – juridinis asmuo, turintis biudžetinės įstaigos identifikavimo kodą, sąskaitas banke, antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu bei savo pavadinimu „Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas“.
 6. Vyriausiasis policijos komisariatas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.
 7. Vyriausiasis policijos komisariatas gali gauti paramą, turėti nebiudžetinių lėšų. Šios lėšos įgyjamos ir naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
 8. Vyriausiojo policijos komisariato adresas: Vytauto pr. 91, LT-44238 Kaunas.

II. Uždaviniai

 1. Pagrindiniai vyriausiojo policijos komisariato uždaviniai: 
  1. žmogaus teisių ir laisvių apsauga;
  2. viešosios tvarkos, asmens ir visuomenės saugumo užtikrinimas;
  3. neatidėliotinos pagalbos teikimas asmenims, kai ji būtina dėl jų fizinio ar psichinio bejėgiškumo, taip pat asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, administracinių teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ar panašių veiksnių;
  4. nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų prevencija;
  5. nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų atskleidimas ir tyrimas; 9.6. eismo priežiūra.

III.  Funkcijos

 1. Nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų prevencijos srityje:
  1. rengia ir įgyvendina regionines ir vietines, o pagal kompetenciją ir tarptautines nusikalstamų veikų, administracinių teisės pažeidimų, narkomanijos prevencijos programas, planus ir priemones, užkardančias nusikalstamas veikas ir administracinius teisės pažeidimus;
  2. analizuoja ir atskleidžia padarytų nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų priežastis bei sąlygas ir imasi teisės aktų numatytų priemonių joms pašalinti;
  3. tvarko profilaktines, kriminalistines įskaitas (Pakeista 2012 m. gruodžio 18 d. Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu Nr. 5-V-915; Žin., 2012, Nr.151-7733);
  4. taiko administracinio poveikio ir kitokias prevencines priemones;
  5. organizuoja policijos pajėgų operatyvų reagavimą į gaunamą informaciją apie nusikalstamas veikas ir administracinius teisės pažeidimus.
 2. Nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų atskleidimo ir tyrimo srityje:
  1. teisės aktų nustatyta tvarka registruoja ir nagrinėja pareiškimus ir pranešimus apie rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas bei administracinius teisės pažeidimus;
  2. vykdo pasislėpusių įtariamų, kaltinamų, teisiamų, nuteistų, be žinios dingusių asmenų bei pasišalinusių iš medicinos įstaigų asmenų, kuriems teismas taikė priverčiamąsias medicinos priemones, paiešką, taip pat rastų neatpažintų lavonų, nežinomų ligonių ir vaikų asmens tapatybės nustatymą;
  3. atlieka įvykio vietos apžiūras;
  4. pagal kompetenciją atlieka tyrimus, kitus ikiteisminio tyrimo veiksmus bei teikia specialistų išvadas;
  5. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo kriminalinę žvalgybą (Pakeista 2012 m. gruodžio 18 d. Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu Nr. 5-V-915; Nr.151-7733);
  6. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka ikiteisminį tyrimą baudžiamosiose bylose;
  7. įgyvendina Europos Sąjungos (Šengeno susitarimo ir kitų), tarptautinių teisės aktų nuostatas, bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio valstybių kompetentingomis institucijomis;
  8. Baudžiamojo proceso kodekso numatytais atvejais vykdo ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, teisėjo ar teismo pavedimus baudžiamosiose bylose;
  9. teikia Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) ir specializuotoms policijos įstaigoms informaciją apie užregistruotas ir atskleistas nusikalstamas veikas;
  10. organizuoja kriminalinės policijos padalinių veiklą apskrities principu;
  11. teisės aktų nustatyta tvarka administruoja paimtus, areštuotus, konfiskuotus daiktus ir daiktinius įrodymus (Papildyta punktu 2011m. kovo 31 d. Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu Nr. 5-V-280; Žin., 2011, Nr. 42-2022).
 3. Viešosios tvarkos, asmens ir visuomeninės rimties, žmogaus teisių ir laisvių apsaugos srityje:
  1. užtikrina viešąją tvarką;
  2. įgyvendina įstatymais ir kitais teisės aktais patvirtintas programas dėl kovos su nusikalstamomis veikomis, girtavimu, narkotikų vartojimu, prostitucija, kitais antivisuomeniniais reiškiniais;
  3. prižiūri, kad būtų laikomasi nustatytos tvarkos įgyjant, laikant, saugant, perduodant šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogstamąsias medžiagas, civilines pirotechnikos priemones ir kitus policijai priskirtus kontroliuoti daiktus;
  4. vykdo administracinių teisės pažeidimų bylų teiseną;
  5. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo asmenų konvojavimą;
  6. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda asmens dokumentus Lietuvos Respublikos piliečiams, užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, tiria užsieniečių buvimo Lietuvos Respublikoje atvejus, pagal savo kompetenciją organizuoja ir vykdo nelegalios migracijos prevenciją ir legalios migracijos kontrolę;
  7. įgyvendina Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją kontrolę;
  8. vykdydamas tarptautinius įsipareigojimus ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais, siunčia policijos pareigūnus į užsienio valstybes atstovauti policijos interesams, stiprinti tarptautinio policijos bendradarbiavimo bei atlikti kitų veiksmų;
  9. vykdydamas tarptautinius įsipareigojimus, susijusius su policijos veikla, priima į prižiūrimą teritoriją vykdyti tam tikrų funkcijų atsiųstus kitų valstybių kompetentingus pareigūnus;
  10. teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su valstybės ar savivaldybių institucijomis, įstaigomis, asociacijomis, kitais asmenimis kuriant ir įgyvendinant nusikalstamų veikų kontrolės, prevencijos programas bei kitaip įtraukiant juos į viešosios tvarkos užtikrinimo veiklą. Ypatingą dėmesį skiria bendradarbiavimui su visuomene, gyventojų bendruomenėmis, siekia, kad visuomenės nariai dalyvautų užtikrinant asmens bei visuomenės saugumą, viešąją tvarką;
  11. organizuoja policijos rėmėjų, jaunųjų policijos rėmėjų veiklą.
 4. Socialinės pagalbos srityje:
  1. teikia neatidėliotiną pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo teisės pažeidimų, irtiems, kurių būklė bejėgiška;
  2. užtikrina sulaikytų ir pristatytų į policiją asmenų apsaugą, imasi priemonių nedelsiant suteikti jiems būtiną medicininę pagalbą;
  3. informuoja valstybės ir savivaldybės institucijas, visuomenines organizacijas, asmenis apie katastrofas, avarijas ir kitas ypatingas situacijas, kurios kelia pavojų žmonių ir nuosavybės saugumui;
  4. teikia pagalbą stichinių nelaimių ir kitų ypatingų atvejų metu gelbstint žmones ir turtą, imasi priemonių žmonių saugumui užtikrinti;
  5. saugo rastus ir perduotus į policiją dokumentus, daiktus, vertybes bei kitokį turtą ir imasi priemonių grąžinti juos teisėtiems savininkams ar valdytojams;
  6. užtikrina asmenų, suteikusių pagalbą nusikalstamą veiką tiriančioms teisėsaugos institucijoms, ar jų artimųjų apsaugą, jei iškyla pavojus jų gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui;
  7. nustatyta tvarka priima asmenis ir teikia jiems informaciją.
 5. Eismo priežiūros srityje:
  1. organizuoja ir kontroliuoja kelių eismo priežiūrą vykdančių padalinių veiklą apskrities principu;
  2. kontroliuoja, kaip eismo dalyviai ir kiti asmenys vykdo teisės aktų, reglamentuojančių eismo keliais tvarką, transporto priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, organizuoja ir vykdo specialiąsias policijos operacijas, reguliuoja eismą;
  3. tiria Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) pažeidimus ir eismo įvykius, įformina eismo įvykius, kuriuose žuvo ar buvo sužaloti asmenys, taiko administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemones, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja ir priima nutarimus administracinių teisės pažeidimų bylose, analizuoja apskrities teismų praktiką KET administracinių teisės pažeidimų bylose;
  4. apskrities centre, magistraliniuose ir krašto keliuose derina kelių detaliuosius ir techninius projektus, reklaminių, informacinių skydų įrengimo vietas, kelių darbo zonų aptvėrimo kelio ženklais schemas, apylankų maršrutus, suinteresuotoms institucijoms (tarnyboms) teikia informaciją ir pasiūlymus dėl kelio ir jo infrastruktūros būklės gerinimo, kontroliuoja, ar gatvių ir kelių projektavimas, tiesimas bei remontas, jų būklė, priežiūra ir eksploatavimas atitinka saugaus eismo reikalavimus. Dalyvauja saugaus eismo komisijų veikloje, suinteresuotoms institucijoms teikia pasiūlymus eismo organizavimo bei kitais eismo saugumo užtikrinimo klausimais;
  5. tvarko ir analizuoja duomenis apie eismo įvykius ir KET pažeidimus apskrityje;
  6. esant būtinumui lydi ir eskortuoja šalies vadovus, oficialius svečius ir oficialias delegacijas;
  7. teisės aktų nustatyta tvarka lydi transporto priemones, kuriomis vežami sunkiasvoriai, didžiagabaričiai, pavojingi ar kitokie kroviniai;
  8. vykdo prevencinę ir švietėjišką veiklą eismo saugumo klausimais;
  9. išduoda teisės aktais nustatytus leidimus transporto priemonėms ir asmenims;
  10. vykdo kitas teisės aktuose policijai pavestas funkcijas eismo saugumo užtikrinimo srityje.
 6. Kitos vyriausiojo policijos komisariato vykdomos funkcijos:
  1. rengia vyriausiojo policijos komisariato metinio veiklos plano projektą, vyriausiojo policijos komisariato biudžeto projektą (Pakeista 2009 m. balandžio 24 d. Lietuvos policijos generalinio komisaro  įsakymu Nr. 5-V-287; Žin., 2009, Nr. 51-2051);
  2. atstovauja apskričiai operatyviniuose, tarpžinybiniuose pasitarimuose, kituose renginiuose;
  3. teikia Policijos departamentui, specializuotoms policijos ir policijos profesinio ugdymo įstaigoms siūlymus spręsti kylančias problemas, tobulinti darbą apskrities mastu;
  4. pagal policijos generalinio komisaro nustatytą tvarką bendradarbiauja su užsienio valstybių policijos įstaigomis ir kitomis teisėsaugos institucijomis (Pakeista 2009 m. balandžio 24 d. Lietuvos policijos generalinio komisaro  įsakymu Nr. 5-V-287; Žin., 2009, Nr. 51-2051);
  5. organizuoja vyriausiojo policijos komisariato žmogiškųjų išteklių valdymą;
  6. atlieka vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų ir kitų darbuotojų korupcijos ir kitų neteisėtų veikų prevenciją, kontroliuoja, kaip jie laikosi darbo drausmės, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo, Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodekso nuostatų, tiria pareigūnų ir kitų darbuotojų teisės ir teisėtvarkos pažeidimus, taip pat atlieka šios srities prevencines priemones bei tiria asmenų skundus ir pareiškimus dėl neetiško, netinkamo policijos pareigūnų ir kitų darbuotojų elgesio;
  7. bendradarbiauja su viešosios informacijos platintojais ir rengėjais įstatymų ir (ar) kitų teisės aktų nustatyta tvarka, kaupia ir analizuoja žiniasklaidoje paskelbtą informaciją apie vyriausiojo policijos komisariato veiklą, organizuoja viešųjų ryšių veiklą apskrities mastu;
  8. pagal savo kompetenciją sprendžia ūkinės ir finansinės veiklos klausimus, teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešuosius pirkimus, diegia kokybės vadybos sistemas, sudaro darbuotojams tinkamas darbo ir poilsio sąlygas, organizuoja policijos pareigūnų ir kitų darbuotojų socialinių garantijų įgyvendinimą (Pakeista 2013 m. vasario 19 d. Lietuvos policijos generalinio komisaro  įsakymu Nr. 5-V-129; Žin., 2013, Nr.20-1002; įsigalioja nuo 2013-07-01);
  9. pagal suteiktus įgaliojimus vykdo civilinės saugos priemones;
  10. pagal kompetenciją tvarko, naudojasi registrų ir informacinių sistemų duomenimis;
  11. tobulina struktūrinių padalinių valdymą, savo veikloje diegia naujausius mokslo ir technikos laimėjimus;
  12. organizuoja įslaptintos informacijos apsaugą ir kontrolę bei dokumentų valdymą apskrities mastu;
  13. organizuoja asmenų pasiūlymų, pareiškimų, pranešimų, prašymų ir skundų nagrinėjimą, imasi priemonių nustatytiems trūkumams pašalinti;
  14. įstatymų nustatyta tvarka vykdo teismų nuosprendžius, sprendimus, nutarimus ir nutartis;
  15. vykdo policijos funkcijas geležinkelio transporte ir Tarptautiniame Kauno oro uoste (Pakeista 2009 m. liepos 15 d. Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu Nr. 5-V-505; Žin., 2009, Nr. 88-3785);
  16. gina teisėtus policijos pareigūnų ir kitų darbuotojų interesus, jų pilietines ir žmogaus teises;
  17. vykdo kitas teisės aktais pavestas funkcijas.

IV. Teisės

 1. Vyriausiasis policijos komisariatas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:
  1. įstatymų nustatyta tvarka gauti informaciją, dokumentus iš fizinių ir juridinių asmenų;
  2. gauti iš valstybės institucijų, įmonių, įstaigų bei organizacijų informaciją ir pasiūlymus policijos kompetencijai priskirtais klausimais;
  3. kontroliuoti, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys, asmenys be pilietybės ir užsienio piliečiai vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus;
  4. vyriausiojo policijos komisariato sprendžiamoms problemoms nagrinėti, suderinęs su jų vadovais, pasitelkti valstybės institucijų, kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų atstovus bei specialistus, sudaryti visuomenines tarybas, bendras komisijas (darbo grupes) teisės aktų projektams rengti ir dalyvauti jų darbe;
  5. teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sandorius su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis;
  6. teisės aktų nustatyta tvarka išduoti leidimus fiziniams ir juridiniams asmenims;
  7. bendru sprendimu su savivaldybių merais, siūlyti policijos generaliniam komisarui steigti savivaldybių teritorijų dalims prižiūrėti reikalingus policijos komisariatus, policijos nuovadas;
  8. teisės aktų nustatyta tvarka gauti paramą iš fizinių ir juridinių asmenų;
  9. naudotis kitomis įstatymų bei kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis.

V. Darbo organizavimas

 1. Vyriausiojo policijos komisariato struktūros schemą ir pareigybių sąrašus tvirtina policijos generalinis komisaras.
 2. Vyriausiajam policijos komisariatui vadovauja viršininkas, kurį nustatyta tvarka skiria ir atleidžia policijos generalinis komisaras.
 3. Viršininkas turi pavaduotojus, kuriuos, policijos generaliniam komisarui pritarus, skiria ir atleidžia vyriausiojo policijos komisariato viršininkas.
 4. Laikinai nesant viršininko, jo pareigas eina vienas iš jo pavaduotojų.
 5. Viršininkas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas policijos generaliniam komisarui, o atskirais klausimais pagal kompetenciją – ir policijos generalinio komisaro pavaduotojams.
 6. Vyriausiojo policijos komisariato viršininkas:
  1. asmeniškai atsako už vyriausiajam policijos komisariatui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą visoje apskrityje; atsižvelgdamas į vidaus kontrolės tikslą, veiklos riziką, vidaus kontrolės pastovumą bei jos atlikimo sąnaudas, apskaitos ir informacinę sistemas, turto apsaugos būklę ir kitus vidaus kontrolės kriterijus, nustato vidaus kontrolės procedūras vyriausiajame policijos komisariate;
  2. planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir atsako už vyriausiojo policijos komisariato veiklą įgyvendindamas Lietuvos Respublikos įstatymus, Prezidento dekretus, Vyriausybės nutarimus, Ministro Pirmininko potvarkius ir patvirtintas programas, vidaus reikalų ministro, policijos generalinio komisaro įsakymus ir nurodymus;
  3. užtikrina, kad vyriausiojo policijos komisariato veikloje būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų;
  4. planuoja, organizuoja ir vykdo vyriausiojo policijos komisariato veiklą pagal kiekvienais metais policijos generalinio komisaro įsakymais tvirtinamus metinius veiklos planus. Tvirtina vyriausiojo policijos komisariato struktūrinių padalinių veiklos priemonių ir specialiųjų priemonių (tipinius, situacinius) planus (Pakeista 2009 m. balandžio 24 d. Lietuvos policijos generalinio komisaro  įsakymu Nr. 5-V-287; Žin., 2009, Nr. 51-2051);
  5. policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka teikia metų veiklos plano vykdymo ataskaitą, pagal kompetenciją atsako už Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos strateginio veiklosplano programų priemonių planavimą ir įgyvendinimą, užtikrina policijos strateginių tikslų, policijos įstaigos veiklos prioritetų, užsibrėžtų rezultatų pasiekimą, efektyvų išteklių panaudojimą, teikia pasiūlymus policijos generaliniam komisarui dėl policijos įstaigos metų veiklos plano ar kitų metų policijos įstaigos veiklos plano projekto patikslinimo (Pakeista 2009 m. balandžio 24 d. Lietuvos policijos generalinio komisaro  įsakymu Nr. 5-V-287; Žin., 2009, Nr. 51-2051);
  6. teikia policijos generaliniam komisarui vyriausiojo policijos komisariato biudžeto projektą, atsako už racionalų lėšų panaudojimą;
  7. teikia policijos generaliniam komisarui tvirtinti vyriausiojo policijos komisariato programos sąmatą. Neviršydamas vyriausiojo policijos komisariato metinės programos sąmatos tvirtina apskrities policijos komisariatų programos sąmatas, organizuoja jų vykdymą, tikslinimą ir kontrolę;
  8. nustatytais terminais teikia Policijos departamentui finansinę atskaitomybę;
  9. organizuoja, kontroliuoja ir atsako už struktūrinių padalinių materialinį ir techninį aprūpinimą, materialinių vertybių apskaitą, saugojimą ir naudojimą;
  10. organizuoja, kontroliuoja ir atsako už vyriausiojo policijos komisariato žmogiškųjų išteklių valdymą;
  11. teisės aktų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia iš pareigų vyriausiojo policijos komisariato pareigūnus ir kitus darbuotojus;
  12. vadovaudamasis teisės aktais, neviršydamas vyriausiajam policijos komisariatui nustatyto darbo užmokesčio fondo, pareigybes priskiria lygiams ir kategorijoms, nustato darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, tarnybinių atlyginimų koeficientus, nustato pareigūnams ir kitiems darbuotojams priedus ir priemokas;
  13. teisės aktų nustatyta tvarka apdovanoja ir skatina pareigūnus ir kitus darbuotojus bei skiria tarnybines ar drausmines nuobaudas;
  14. teisės aktų nustatyta tvarka suteikia policijos pareigūnams specialiuosius policijos laipsnius;
  15. vykdo teisėtumo pažeidimų pavaldiems pareigūnams atliekant tarnybos funkcijas kontrolės ir prevencijos priemones, paveda atlikti tarnybinius patikrinimus dėl informacijos patikrinimo apie policijos pareigūnų ar tarnautojų padarytas neteisėtas veikas;
  16. organizuoja ir vadovauja operatyviniams pasitarimams, išklauso vyriausiojo policijos komisariato padalinių vadovus, analizuoja kriminogeninę situaciją apskrityje, teikia pasiūlymus Policijos departamentui dėl jos gerinimo;
  17. koordinuoja apskrities vyriausiojo policijos komisariato bendradarbiavimą su prokuratūromis, teismais, kriminalinės žvalgybos subjektais, veikiančiais apskrities teritorijoje (Pakeista 2012 m. gruodžio 18 d. Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu Nr. 5-V-915; Žin., 2012, Nr.1517733);
  18. organizuoja bendradarbiavimą su Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos padaliniais, Lietuvos šaulių sąjunga ir kitomis valstybinėmis, visuomeninėmis organizacijomis užtikrinant gyventojų saugumą, atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas;
  19. diegia pažangias darbo organizavimo ir valdymo formas, mokslo ir technikos laimėjimus;
  20. teisės aktų nustatyta tvarka leidžia įsakymus, nurodymus, skiria įpareigojimus ir tikrina, kaip jie vykdomi;
  21. teikia policijos generaliniam komisarui tvirtinti vyriausiojo policijos komisariato nuostatų, struktūros schemos projektus, tvirtina struktūrinių padalinių pareigūnų ir kitų darbuotojų pareigybių aprašymus, struktūrinių padalinių nuostatus;
  22. organizuoja apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir jo struktūrinių padalinių tarptautinį bendradarbiavimą, bendravimą su gyventojais, vietos savivaldos institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis ir žiniasklaida (Pakeista 2011m. kovo 31 d. Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu Nr. 5-V-280; Žin., 2011, Nr. 42-2022);
  23. užtikrina policijos viešųjų ryšių įgyvendinimą apskrityje, vykdo viešosios informacijos vadybą;
  24. priima suinteresuotus asmenis, kontroliuoja pareiškimų, prašymų ir skundų nagrinėjimą teisės aktų nustatyta tvarka;
  25. pagal savo kompetenciją pasirašo sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis;
  26. atsako už įslaptintos informacijos apsaugos užtikrinimą ir dokumentų valdymo organizavimą apskrities mastu;
  27. dalyvauja Policijos departamento operatyviniuose pasitarimuose;
  28. koordinuoja, kontroliuoja ir atsako už apskrities vyriausiojo policijos komisariato padalinių kokybės vadybos sistemų atitiktį atitinkamų kokybės standartų reikalavimams, tvirtina kokybės vadybos sistemos dokumentus (Pakeista 2014 m. rugpjūčio 19 d. Lietuvos policijos generalinio komisaro  įsakymu Nr. 5-V-739; Žin., 2014, Nr.11-175; įsigalioja nuo 2015-01-01);
  29. vykdo policijos generalinio komisaro, o atskirais klausimais pagal kompetenciją ir policijos generalinio komisaro pavaduotojų pavedimus, naudojasi kitomis jam suteiktomis teisėmis (Pakeista 2014 m. rugpjūčio 19 d. Lietuvos policijos generalinio komisaro  įsakymu Nr. 5-V-739; Žin., 2014, Nr.11-175; įsigalioja nuo 2015-01-01).

VI. Vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų teisės

Pakeista (skyrius) 2009 m. rugpjūčio 11 d. Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu Nr. 5V-582; Žin., 2009, Nr. 98-4164)

 1. Vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai, vykdydami šių nuostatų numatytus uždavinius ir funkcijas, turi Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo jiems suteiktas teises.
 2. Vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų, vykdančių fizinių asmenų, juridinių ir fizinių asmenų turto pagal sutartis apsaugą, teisių apimtis negali būti platesnė nei Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta apsaugos darbuotojų, vykdančių asmens ir turto saugą pagal sutartis, teisių apimtis.

VII. Veiklos kontrolė

Pakeista (skyriaus ir punkto numeris) 2009 m. rugpjūčio 11 d. Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu Nr. 5-V-582; Žin., 2009, Nr. 98-4164)

 1. Vyriausiojo policijos komisariato veiklą pagal kompetenciją kontroliuoja ir prižiūri Policijos departamentas, prokuratūra ir kitos valstybės institucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų įgaliotos vykdyti policijos įstaigų veiklos kontrolę ir priežiūrą. Vyriausiojo policijos komisariato veiklos valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, o vidaus auditą – Policijos departamento vidaus audito padalinys (Pakeista 2013m. vasario 19 d. Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu Nr. 5-V-129; Žin., 2013, Nr.20-1002; įsigalioja nuo 2013-07-01).

Atnaujinimo data: 2023-11-14